YOGA NEDİR?

Sanskritçe’de her kelime bir kök harften türer. Yoganın kök harfi “yuj” dur. Bir olmak birleşmek (ya da iki şeyin: jeev atma ve param atma) bireysel bilincin ve evrensel bilincin bir araya gelmesidir. Bütünlüktür. Kökeni 5000 yıl öncesine dayanan, beden, ruh ve zihin sağlığımızı korumak için bulunmuş bir bilim ve felsefe dalıdır. Bir öğretidir. Yoga pratiği ile kişi zihni ve bedeni arasında bağlantı kurar ve bu bütünlüğü farkeder. Bu farkındalıkla kendini “an” da kalmaya davet eder. Patanjali’nin yoga Sutralarına göre Yoga, istemediğimiz şeylerden uzak durmamıza yardımcı olan bir disiplindir. İstemediğimiz şeyler (kararsız zihin, acı ve ızdırap çekmek, kirlilik, saf olmama hali, yanılsama, aldatıcı yansımalar) Yoga, kişisel kabullenme ve özgürlüğe giden yoldaki liderdir. Bizi korkularımızdan özgür kılarak, kendimizden daha yüce bir bilinç ile iletişim kurmamıza yardımcı olur. Ayırt etme ve farketme farkındalığı kazandırarak Ben-olgusundan (Atman) ( Ego), Kendine özgü olanı, gerçekle gerçek olmayanı ayırt edebilme farkındalığı verir. Yoga disiplin ile dinginliği beden, zihin ve ruh uyumunda bulmamızı sağlayan bir yaşam biçimidir. Yoganın kökleri 5000 yıl öncesine Hindistan’ın Indus Vadisi’ne kadar uzanır. Yapılan kazılarda ortaya çıkan taş mühürlerin üzerinde yoga figürlerine rastlanmış. Ve şu anki pozların temelini bu figürler oluşturmakta. M.Ö 2500 yıllarına ait yazılar olan Veda’larda da yogadan bahsedilir. Veda’ların son kısımları olan Upanişad’lar ise yoga öğretisinin temelini oluşturmaktadır.


Temel olarak ise dört çeşit Yoga yolu vardır:
1. Raja Yoga (Bedensel ve zihinsel Yoga)
2. Bhakti Yoga (İlahi/Koşulsuz Sevgi Yogası)
3. Karma Yoga (Eylem Yogası)
4. Jnana Yoga (Bilgi/Akıl Yogası)
Raja Yoga

Raja Yoga; Kendini Kontrol Yolu ve Benlik idaresi yoludur. Kendimizi isteyerek ve arzulayarak disipline etmemizdir. Buradaki en önemli araç irade gücümüzdür. İrademiz yoksa, kontrolümüz de yoktur. Raja yoga’da kendimizi isteyerek disipline etme çabası beklenir, zorla disiplin altına girdiğimizde kendimizi baskı altında hissederiz. Oysa isteyerek ve severek kendimizi disipline soktuğumuzda kendi kendimizin efendisi oluruz. Raja yoga Ashtanga‘daki 8 basamaklı yolu önererek içsel ve dışsal doğamızı kontrol etmemizi hepimizde olan ilahiliği tezahür etmek adına bu yolları izlememiz gerektiğiniz savunur. Raja Yogadaki ana pratik meditasyondur. Kişiyi Samadhi düzeyine hazırlar.

*Samadhi (Pali ve Sanskritçe: samādhi; Budizm ve Hinduizm’de, zihinsel konsantrasyon anlamında kullanılan bir terimdir. Pali Budist literatüründe samadhi; sekiz Aşamalı Asil Yol’da, «doğru konsantrasyon» (samma-samadhi), yani sekizinci aşamadır.
Bhakti Yoga

Sevgi ve bağlılık yolu. Kendini adama ve koşulsuz kendini Tanrı sevgisine adama yoludur. Tanrı’yla kişisel olarak temas içinde olmanın yollarından biri olarak kabul edilir. ”Bhakti” kelimesinin kökeni olan «Bhak” Tanrı’ya bağlı olmak anlamına gelir. Bhakti Yoga, yoganın altı ana dalından biridir ve Tanrı ya da tanrısal olana tam bağlılık ya da aşkın sevgi yolunu temsil eder. Bhakti yoga uygulayıcısı Tanrı’yı her insanda mevcut olan bir varlık olarak görür. Bhakti yoga Hindu kültürü içinde ortaya çıkmış olsa da Batılı dinlerin üyeleri tarafından da uygulanabilir çünkü bir Yüce Birey olarak gördüğü Tanrı’ya yönelen inananın zihnine ve kalbine odaklanır. Batılılar için en tanıdık yoga şekli olan hatha yoganın aksine, bhakti yoga nefes modelleri veya asanalara (fiziksel duruşlar) değil, bunlar yerine ibadet, bağlılık ve hizmet etme eylemlerine büyük önem verir. Bhakti Yoga’da uygulanan aşkın ve adanmanın düzeyi bu yolu duygusal olarak coşkun insanlara daha uygun hale getirmektedir. Kişinin Tanrı’sına yaklaşması için dokuz geleneksel yol vardır. Hindu kutsal metinleri dokuz bhakti yoga türünden bahseder:

1. Sravana: Sravana Tanrı’nın erdemleri ve kudretli eylemleri hakkında şiirler ya da hikayeler dinlemek anlamına gelen Sanskritçe bir terimdir. Ancak Sravana bhakti, yalnız olarak uygulanamaz; adanmışlar hikayeleri bilge bir öğretmenden dinlemeli ve kutsal insanlarla dostluk kurmaya çalışmalıdır.
2. Kirtana: Kirtana Tanrı’yı öven şarkı ya da ilahiler söylemeyi ifade eder. Ram Dass bu bhakti türü için şunları söylemiştir: ‘’Tanrı’ya aşk duyduğunuzda, O’nun adı bile büyük bir mutluluk verir.’’
3. Smarana: Smarana her an Tanrı’yı anımsamak ya da kişinin Tanrı’yı bilincinde en ön sırada tutmasıdır. Smarana, Fransız keşiş Brother Lawrence’ın (1605-1691) «Tanrı’nın varlığını tecrübe etmek” sözüyle kastettiği şey olarak ifade edilebilir.
4. Padasevana: Bhakti yoganın bu türü, diğer insanlara ve özellikle de hastalara hizmet aracılığıyla Tanrı’ya karşı duyulan sevgiyi ifade eder.
5. Archana: Archana ikonlar ya da dini resimler gibi dışsal imgeler veya içsel görselleştirmeler yoluyla Tanrı’ya ibadet etmek anlamına gelmektedir. Archana’nın amacı, kalbi Tanrı sevgisi ile arındırmaktır.
6. Vandana: Vandana dua ve secde etmek (yüz yere doğru, kollar uzanmış şekilde yere kapanma) anlamına gelir. Bhakti yoganın bu türü, insanın sadece kendisiyle ilgilenmesini ve ben-merkezciliğini zapt etmek için tasarlanmıştır.
7. Dasya: Dasya bhakti ile adanmış kişi hasta ve yoksullara bakarak, kutsal binalar veya yerleri temizlemeye ya da onarmaya yardım ederek, Tanrı’nın emirlerini ileterek ve Tanrı’nın sözleri üzerine meditasyon yaparak (derin düşünerek) kendisini Tanrı’nın kulu ya da hizmetkarı olarak görür.
8. Saka-bhava: Bhakti yoganın bu türü, Tanrı’ya dostluk ve sevgi büyütmektir – Tanrı’yı ailenin bir üyesi veya yakın bir dost gibi sevmek ve Tanrı’nın dostluğundan mutluluk duymaktır.
9. Atma-nivedana: Atma-nivedana kendini tam olarak Tanrı’ya adama ve O’na teslim olmadır. Ancak diğer bazı yoga türlerinin aksine, bhakti yoga adanmış kişinin tanrısal olanla birleşerek kendi kişisel kimliğini tamamen kaybetmesini öğretmez. Kişi spiritüel düzeyde en üst seviyeye ulaşmış olsa bile, Tanrı’nın ona ibadet eden insandan kat be kat yüce ve büyük olduğu kabul edilir.

Bhakti yoganın dokuz türü bir hiyerarşi olarak görülmez, yani bunlardan bazıları insanları Tanrı’ya yönlendirmede diğerlerinden daha üstün değildir. Hintli bir Bhakti yoga öğretmeni şöyle söylemiştir: «Adanmış bir kişi en yüksek düzeye ulaşmak için bu yollardan herhangi birini seçebilir. Bhakti yolu tüm yoga türlerinin en kolayıdır ve insan eğilimlerinin doğasına çok aykırı değildir. Bu yol kişiyi yavaş ve kademeli olarak, insani içgüdülerine ket vurmadan Yüce olana götürür.’’
Karma Yoga

Eylem Yogası olarak da bilinir. Karma, Sanskritçe “kri” kelimesinden türemiştir, bu kelime “yapmak” anlamına gelir. Sözlerimiz, davranışlarımız, düşüncelerimiz olmak üzere tüm eylemlerimiz “karma”dır. Bu kelime, geçmiş fiillerimizin tepkisi anlamına da gelir. Karma Yoga fiil yoludur ve bu yolda ustalaştığımızda, her an yoga yapar hale geliriz

Karma Yoga uygulamasında 2 temel nokta vardır: Fiilin meyvelerini terk etmek, “yapan benim” dememek. Bu anlayışa göre kişi kendi çıkarları ya da arzuları doğrultusunda kazanacağı faydaları göz ardı ederek, vazifesini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Kişi elinden gelenin en iyisini yapar, yaptığı göreve kendini adar ve bu esnada zihninin, yaptığı görevin kendine sağlayacağı faydaları düşünmesine izin vermeyerek ben merkezciliğin önüne geçmiş ve zihnin enerjisinin dağılmasını önlemiş olur.

Karma yogaya göre hayattaki mutsuzluk ve üzüntülerin tek kaynağı «sahiplenme”dir. Ancak kişi görevinden hiçbir kazanç beklemedikçe ve sahiplenme arzusu ortadan kalktığında tüm keder ve üzüntülerinden kurtularak özgürleşir. Bunu başarabilmenin yolunun ise «Tanrı’nın iradesine teslim olmak” ve «Tanrı’yı dışarıda değil kendi içimizde, kalbimizin içerisinde hissedebilmek” ile mümkün olabileceğini savunur. «Ayurveda” ve «Karma yoga” birbiriyle iç içe olan iki sistemdir. Eylemlerin meyvelerinden, yani sonuçlarından vazgeçerek, kişinin bireysel benliğini hizmet yolu ile aşmaya çalıştığı yoldur.
Jnana Yoga

Bilgi yogası olarak da bilinir. Jnana Yoga eksiksiz bilgiye ulaşmayı amaçlayan bir yoga tarzıdır. Buradaki bilgi, dünyadaki bilinen gerçeklerin ötesindeki gerçekliği görmesine yardımcı olabilecek bilgidir. Burada bahsedilen gerçeklik Hinduizm’de Sat denilen ‘’Mutlak Gerçeklik’’tir. Mutlak Gerçeklik zaman ve mekânla sınırlı olmayan, geçmişte, şimdi ve gelecekte var olan, değişmeyen ve başı, ortası ve sonu olmayan gerçekliktir. Bilginin yogası derken burada entelektüel anlamda bir bilgiden bahsetmez. Brahman ve Atman ‘ın bilgisi ve birlikteliklerinin gerçekleşmesini anlatır.
Tanrıya adanmışlığın kalpteki istekleri izlemesi durumunda, Jnani gerçek ile gerçek dışı, kalıcı ve geçici arasındaki ayrımı yapmak için zihnin güçlerini kullanır. Buradaki ayrım ruhsal uygulamalardır. Tüm vedantizm felsefi olarak monist iken, pratikte, bazıları, bu ilişkiden daha fazla haz almak için Tanrı’yı kendilerinden farklı olarak düşünmeyi tercih eder. Buna karşılık Jnanizm, tüm dualitenin cehalet olduğunu bilir. Dışarıda bir Tanrısallık aramaya hiç gerek yok; ilahi olanı içeride bulduğumuzda, müminin amacının, benlik (ego) kimliğinin sınırlamalarını aşmak ve Brahman ile birliğini gerçekleştirmek olduğunu anlarız.
Yoga’nın Amacı: Tüm arzulardan arınarak gerçek özgürlüğe, Tek Bilince ulaşmak. Tüm tamasik (aşırı yemek, uyumak, bağımlılık vb.gibi) yapılardan uzaklaşarak, farkındalığı arttırıp, acılardan ve korkulardan arınarak özgürlüğe ulaşmak hedeflenir.
3 Tip Acı Vardır

Adhyatmika: Doğal - İçimizden kaynaklanan incinme. Sanskritçe, adhyatmika «ben» den (atman) «doğan» (adhi) anlamına gelir. Adhyatmika fiziksel olabildiği gibi (fiziksel yaralanmalar, kazalar) Endişe, korku ve kaygı gibi duygusal ve zihinsel çatışmalar da olabilirler. Bunlar, hepimizin sahip olduğu bilinçdışı alışkanlıklardan ve dengesizliklerden kaynaklanır ve kendi zihnimizle uğraştığı için, açıkça tanımlaması ve birlikte çalışması en zor olanıdır.
Adhibhautika: Dışarıdan Gelen - Başkalarıyla olan ilişkimizden doğan acı bhautika, «yaşayan varlıklar» anlamına gelen bhuta ile ilgilidir). Bu etki çok yakınımızda ailemizde, çevremizde olabileceği gibi bizden oldukça uzaktaki etkilerden de kaynaklanabiir. Örneğin başka bir kıtadaki bir finansal kriz, banka hesabımızı etkileyebilir ve bu durum bize acı çektirebilir. Bununla birlikte, çoğu zaman, adhibhautika acıları, yakın çevremizle daha yakından ilgilidir. Kendi ailemizle ilgili çatışmalar, arkadaşlar ve iş arkadaşlarımızla yakından tanıdığımız insanlarla karşılaştığımız tüm etkiler.
Adhidaivika: Supernatural Daivika Sanskritçe parlak varlık ile ilgili demek. Bu durumda «parlak kozmos» da denir. Dolayısıyla doğanın kontrol edemediğimiz herhangi bir kuvvetinden ortaya çıkan felaketler; depremler, kasırgalar, her türlü fırtına vb., bizden daha büyük olan bir güçten ve kontrolümüzün ötesinde olan şeylerden kaynaklanan acılar), adhidaivika duhkha’dır. Bu acı şekli bazen çok küçük bir şeyden bile kaynaklanabilir. (Maçı yağmur yağdığından dolayı iptal edilmesinden kaynaklı hayal kırıklığı) veya çok daha büyük olabilir. (bir kasırga nedeniyle, bir yaralanma, maddi ve manevi hasar veya daha kötüsü)
Neden Yoga?

Tarihsel olarak yoga, sadece bir öğretim metodundan ibaret değil, bir yaşam biçimiydi. Kişinin kendini meditasyon tekniklerine, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına, asanalara, temizlik alışkanlıklarına, sosyal etkileşim ve çalışma içeren bir yaşam tarzına ve kültürüne adadığı bir yaşam biçimi. Bu teknikler; bedensel , zihinsel ve ruhsal farkındalık seviyelerimizi arttırarak daha sağlıklı bir bilinç ile hayatı algılamamıza da yardımcı oluyor. Günlük hayatın stresinden, zihnin bitmek bilmeyen endişe ve korkularla dolu düşüncelerinden arınarak kendimizle yeniden iletişim kurmamıza olanak sağlıyor.
Bazı yoga metodları, 'zihin dalgalanmalarını'; hafifletmek için nefese odaklayan spesifik meditasyon tekniklerini kullanır, Solunumun doğru alınması, oksijenin beyne akışını kolaylaştırır. stres ve gerginliği azaltarak rahat hissetmemize olanak sağlar.
Yükselen manevi değerlerin yanı sıra, fiziksel bedenimiz hakkında kendimizi rahat hissederek , meditasyonda kendimizle iç bağ kurmamıza olanak tanır. Bu, sonuç olarak başkalarını algılamamıza yansır ve merhamet ve farkındalık geliştirerek ilişkilerimizi geliştirmeye yardımcı olur. Yoga Asanaları tüm kas gruplarını çalıştırır ve karşıt ( antagonist ) kas gruplarını da aynı anda çalıştırarak dengelemeye odaklanır. Kaslardaki Esneklik beraberinde kuvveti de getirir. Beden farkındalığı ile birlikte bilinçli yapılan her egzersiz için yaralanma ve sakatlanma riskini azaltır. Yoga’nın yararlarını, her birey hayatına kattığı ve uyguladığı kadarıyla deneyimler. Yoga Herkes için farklı yaklaşımlar ve çeşitlilikler sunarak atılan her adım için müteşekkir olma duygusunu geliştirir.
Yogaya Nasıl Başlarım?

Yoga ‘ya başlamak istiyorsun ama nasıl bilmiyorsun, birkaç grup dersine girdin ve senden daha ileri seviyede olanları gördükçe belki de kendine olan güvenini kaybettin, kalabalık yoga sınıfları içinde boğuldun, bir çok farklı stil arasında kafan karıştı. İşte sana yoga’ya nasıl başlarım sorusu için rehberlik edecek bazı öneriler ;

1- Önce Derin Bir Nefes Alın 
2- Uyumlandığınız bir yoga Eğitmeninden Yardım Alın
3- Yoga’ya başlangıç sınıflarına veya atölye çalışmalarına katılın.
4- Beklentileri bir kenara bırakın ve sadece adım atın.
5- Eski yoga metni Patanjali Yoga Sutra, Yoga duruşunu (asana) Sthira Sukham Asanam olarak tanımlar. Duruşları sadece rahatça yapabildiğiniz kadar yapın, limitlerinizi gözlemleyin ve bir adım ötesini nefesi referans alarak ilerleyin
6- Kendinizi yoga sınıfındaki diğer öğrencilerle karşılaştırmaktan kaçının. Her beden türünün eşsiz olduğunu ve farklı insanların farklı uzmanlık düzeylerinde olduğunu unutmayın. Bazıları, belirli bir asana'yı kolayca uygulayabilirken diğerleri oraya gitmek için biraz daha zaman ve pratiğe ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, stres altına girmeyin ve kendinizi zorlamayın. Uygulamanın ilk günlerinde kaslarda biraz acı hissederseniz endişe etmeyin. Ancak herhangi bir ağrı varsa eğitmeninize derhal haber verin. Buradaki temel nokta, yoga pratiğinizde düzenli olmak ve sabırlı olmaktır.
7- Yoga pratiği öncesinde ağır yemekler yemekten kaçının.
 
Etkinlikler